สำหรับลูกค้าที่ต้องการจดทะเบียนโดเมน .th กรุณาส่ง เอกสาร ที่ Ticket เพื่อใช้ในการยื่นจดทะเบียนโดเมน

Browse extensions by category

Add Web Hosting

Choose from a range of web hosting packages

We have packages designed to fit every budget

Explore packages now
Transfer your domain to us

ย้ายโดเมนวันนี้ต่ออายุฟรี 1 ปี!*

* บางนามสกุลของโดเมน โดเมนที่เพิ่งต่ออายุ หรือ โดเมนที่มีใกล้หมดอายุ(น้อยกว่า 60 วัน) จะไม่สามารถทำการย้ายโดเมนได้

Transfer a domain