ย้ายโดเมนวันนี้ต่ออายุฟรี 1 ปี!*

* บางนามสกุลของโดเมน โดเมนที่เพิ่งต่ออายุ หรือ โดเมนที่มีใกล้หมดอายุ(น้อยกว่า 60 วัน) จะไม่สามารถทำการย้ายโดเมนได้